ANVISNINGAR INFÖR SJÖSÄTTNING


Tillbaka
Sjösättningsperiod, som du valt i samband med vinteruppläggningen, pågår normalt enligt nedan, men vinterns längd kan påverka när första sjösättningsperioden påbörjas:

  • TIDIG – ca 20-30 april (vecka 16 eller 17)
  • MELLAN – ca 1-15 maj (2 första veckorna i maj)
  • SEN – ca 25-31 maj (sista veckan i maj)

Periodernas datum anges årligen i mars under Aktuellt på hemsidan och i Bullandö News, som utkommer vid månadsskiftet mars/april.

DIN SJÖSÄTTNINGSTID
Sjösättningstiden, datum och klockslag, när din båt ska sjösättas bestämmer vi senast en månad före resp. bokad sjösättningsperiod. När tiden är bestämd kommer du att få ett mail samt kunna se tiden på ”Min bokningssida” på hemsidan..

VÅRRUSTNING AV BÅT PÅ LAND OBS!
Slipning och skrapning av båtbottnar ska göras på ett miljöanpassat sätt så att slip- och skraprester inte hamnar på marken. Detta innebär att presenning läggs ut under båten och att avsedd dammsugare används vid arbetet så att inte slip- och skrapresterna flyger iväg med vinden. Då slip- och skraprester betraktas som farligt avfall ska avfallet deponeras i avsedd behållare för färgrester vid marinans miljöstation.

FÖR BLÄSTRING KRÄVS SÄRSKILT TILLSTÅND AV MARINAN!

BOTTENMÅLNING OBS!
Vid bottenmålning ska endast godkänd bottenfärg användas på båten. Färgen ska vara hård och får inte vara av typen blödande/självpolerande som kladdar ner vid lyft och bottentvätt, och dessutom förstör spolplatsernas reningsanläggning.

HÄNSYNSTAGANDE MOT BÅTGRANNAR
Visa alltid hänsyn mot dina båtgrannar när du vårrustar båten. Grannsämjan kan försämras avsevärt om det skvätts vatten eller målarfärg etc på båtarna bredvid!

TÄCKNINGSMATERIEL
P.g.a. stöldrisk är vår rekommendation att ta hem er täckningsmateriel. Om den lämnas kvar hänvisar vi till berget mellan kvarter N7 och N8. Bunta ihop och märk tydligt med namn och varvsnummer. Täckningsmateriel som inte är placerad på anvisad plats eller som inte är ordentligt uppmärkt städas bort under sommaren.

PALLNINGSMATERIEL
Lastmaskinsföraren tar hand om båtens pallningsmateriel efter att båten lyfts från sin vinterplats. Pallning som fortfarande ägs av båtägaren ställs i pallningskvarter över sommaren. Marinan tar inget förvaringsansvar för dessa.

STÄDNING
Båtägaren ansvarar för att båtplatsen på land är avstädad efter vårrustningen, dock senast innan sjösättning.

INFÖR LYFTET
• Se till att mantåget är demonterat och ihoprullat för att reducera snubbelrisk för marinans personal.
• Ej demonterad bom medför en extra avgift då det blir svårare för truckföraren och tar längre tid att lyfta.
• Ta fram tampar, häng ut fendrar och märk upp båten enligt bilden nedan.
• Inför hösten: Märk upp med klisterlappar för att visa var propeller och logg sitter för att reducera risk för lyftskador.

SJÖSÄTTNING AV BÅT MED SKEPPARE
Om du ska vara med själv när din båt sjösätts måste du vara vid din båt 30 minuter före angiven sjösättningstid och då måste din båt vara klar. Gäller från 08:00. Sen ankomst medför flyttning av båten och därmed en extra kostnad. Efter sjösättningen av din båt måste den flyttas direkt från kajen, så att andra båtar inte hindras i sjösättningen.

SÄKERHET
Observera att det är förbjudet att gå under hängande båt. Följ alltid personalens anvisningar!

SJÖSÄTTNING AV BÅT UTAN SKEPPARE
Om du inte vill eller kan vara med vid sjösättningen av din båt, ger du oss ditt klartecken och tillstånd att sjösätta din båt och bogsera båten till bryggplats, genom att märka upp båten enligt följande och
illustrationen:1. Komplettera din varvsnummerlapp på
akterspegeln med din HAMPLATS t.ex. C12  eller ”EJ HAMNPLATS” om du inte har någon bryggplats
2. Häng ut FENDRAR
3. Lägg fram TAMPAR för bogsering och förtöjning.

OBS! Är uppmärkningen av din båt inte fullständig betraktar vi båten som inte klar att sjösättas och den kommer att flyttas på land. Vi tar inget ansvar för båt som läcker p g a att bordsgenomföringar inte är stängda, borttagna kylvattenslangar mm. För de båtar som marinan har förtöjt upphör vårt förtöjningsansvar lördag kl 18.00 i båtens sjösättningsvecka. Om vi inte hinner med bogseringen under sjösättningsdagen förtöjs båten vid sjösättningskajen.

Logga in på
”Min bokningssida” för att se vart båten är bogserad.

VIKTIGT !
För att din båt ska anses klar att sjösättas måste båten märkas upp enligt nedan.
Komplettera med: din HAMNPLATS alt. EJ HAMNPLATS

BÅT SOM EJ ÄR KLAR FÖR SJÖSÄTTNING
Om din båt inte kan sjösättas i beställd omgång måste den ändå vara avtäckt på sin sjösättningstid då den i allra flesta fall måste flyttas. Ej avtäckt båt måste täckas av på båtägarens bekostnad och risk. Flyttningskostnad debiteras oavsett om båten flyttas eller inte då båten fått en tidsmärkning.

SJÖSÄTTNING AV ÖVERHOPPADE BÅTAR 2022
Sjösättning av båtar som inte sjösätts på ordinarie sjösättningstid kan ske efter tidsbeställning följande datum:
Fredag 29/4, tisdag 17/5, tors 2/6, tors 9/6 och tors 16/6.

TILLFÄLLIG BRYGGPLATS EFTER SJÖSÄTTNING
Båtar som inte har bryggplats på marinan kan efter sjösättning förtöja båten på anvisad tillfällig bryggplats. Om båtägaren inte är med när båten sjösätts, bogseras och förtöjs båten av marinan på en tillfällig bryggplats. Båten kan nyttja platsen utan kostnad t o m söndag kl. 14 i resp. sjösättningsvecka, därefter utgår gästplatshyra enligt prislista.

Se aktuell prislista

BROHÄLLS KAJ
Träkajen – servicekajen – utanför varvshuset är avsedd för Brohäll Marins kundbåtar och kan inte användas av andra än personal från Brohäll Marin.

PÅMASTNING
Då båten ligger vid mastkran – fäst 4 stag provisoriskt för att undvika köbildning.

SAMMANFATTNING AV SJÖSÄTTNINGSINSTRUKTION

• Vårrustning och bottenmålning utförs enligt miljöregler!
• Mantåg skall vara demonterat och ihoprullat p.g.a. snubbelrisk för vår personal.
• Extra avgift tillkommer om bom och/eller mantåg är kvar.
• Komplettera varvsnrlappen på aktern med din Bryggplats alt. ” Ej hamnplats” i den streckade rutan.
• Båten skall förses med för-, aktertampar och fendrar.
• Om båtägaren skall närvara – var vid båten 30 minuter före utsatt sjösättningstid.
• Kontrollera att bordgenomföringar m.m. inte kan läcka.
• Täckningsmateriel tas hem alternativt förvaras på egen risk mellan kvarter N7 och N8.
• Städa båtens vinteruppläggningsplats innan sjösättning.
• Båt kan inte ligga kvar vid sjösättningskaj efter sjösättning.
• Om båten bogserats – logga in på Min bokningssida för att se var båten ligger förtöjd.

BÅT SOM EJ SJÖSÄTTS
För båt utan sommarplatsavtal som står kvar på land efter sjösättningsperiod kommer det att debiteras markhyra enligt prislista.

ELUTTAGEN
P g a brandrisk är det inte tillåtet att ansluta värmeelement inom uppläggningsområdet. Endast godkänd jordad el kabel får användas då arbete utförs på båten. Därefter ska elkabeln dras ur eluttagen. Marinan kommer i annat fall att dra ut elkabeln på båtägarens egen risk

Tänk på brandrisken!

FÄRSKVATTEN
Färskvattenuttag finns vid wc vid reningsverket, hamnkontoret, kontoret, varvshuset. I vattenposterna på uppläggningsområdet är det sjövatten.

KASSERADE PRESENNINGAR
Presenningar som ska kastas ska vara väl ihopvikta och läggs på anvisad plats vid miljöstationen.

MILJÖSTATION FARLIGT AVFALL
Lämna avfall på rätt ställe. I vår miljöstation tar vi emot olja, oljefilter, glas, plast, papper, kartong, batterier och färgburkar med rinnande färg. Övriga grovsopor såsom gamla båttoaletter, möbler, spisar, tomma färgburkar, elektronik etc. lämnas på lämplig större återvinningscentral tex Hemmesta ÅVC.