ANVISNINGAR INFÖR SJÖSÄTTNING


Tillbaka
Sjösättningsperiod, som du valt i samband med vinteruppläggningen, pågår normalt enligt nedan, men vinterns längd kan påverka när första sjösättningsperioden påbörjas:

 • TIDIG – ca 20-30 april (vecka 16 eller 17)
 • MELLAN – ca 1-15 maj (2 första veckorna i maj)
 • SEN – ca 25-31 maj (sista veckan i maj)

Periodernas datum anges årligen i mars under Aktuellt på hemsidan och i Bullandö News, som utkommer vid månadsskiftet mars/april.

DIN SJÖSÄTTNINGSTID
Sjösättningstiden, datum och klockslag, när din båt ska sjösättas bestämmer vi ca 1 månad före resp. bokad sjösättningsperiod. Din sjösättningstid kan du sedan se under ”Mina bokningar” på hemsidan eller kontakta oss. Vi kommer även att maila uppgift om sjösättningstiden till dem som har meddelat oss sin mailadress.

Vi klistrar inte längre någon sjösättningstid-etikett på varvsnummerskylten.

SJÖSÄTTNING AV BÅT MED SKEPPARE
Om du ska vara med själv när din båt sjösätts måste du
vara vid din båt 30 minuter före angiven sjösättningstid.
Din båt måste också vara klar för sjösättning då, då vi ibland sjösätter snabbare än planerat och vill inte få onödiga väntetider. För sen ankomst medför flyttning av båten och därmed en extra kostnad för dig. Efter sjösättningen av din båt måste du flytta den direkt från sjösättningskajen, så att andra båtar inte hindras i sjösättningen.

SJÖSÄTTNING AV BÅT UTAN SKEPPARE
Om du inte vill eller kan vara med vid sjösättningen av din båt, ger du oss ditt klartecken och tillstånd att sjösätta din båt, och bogsera den till bryggplats, genom att märka upp båten enligt följande och illustrationen:

1. Komplettera din varvsnummerlapp på akterspegeln med ”BRYGGPLATSEN” eller ”EJ HAMNPLATS” om du inte har någon bryggplats

2. Häng ut FENDRAR

3. Tillräckligt antal TAMPAR för bogsering och förtöjning

OBS! Är uppmärkningen av din båt inte fullständig
betraktar vi båten som inte klar att sjösättas och den kommer att flyttas på land!

Vi tar inget ansvar för båt som läcker p g a bordsgenomföringar inte är stängda, borttagna kylvattenslangar mm. Kontroll av vattenläckage kan beställas.

För de båtar Marinan har förtöjt upphör vårt förtöjningsansvar lördag kl. 18.00 i resp. sjösättningsvecka.

Avgift för bogsering till bryggplats inkl. förtöjning – se Prislista

Om vi inte hinner med bogseringen sjösättningsdagen förtöjs båten vid sjösättningskajen.

VIKTIGT !
För att din båt ska anses klar att sjösättas måste båten märkas upp enligt nedan.


Komplettera med: din BRYGGPLATS alt. EJ HAMNPLATS

BÅT SOM EJ ÄR KLAR FÖR SJÖSÄTTNING
Om din båt inte kan sjösättas i beställd omgång måste den täckas av. Flyttnings-/extra sjösättningskostnad debiteras oavsett om båten flyttas eller inte:

Om båten inte är avtäckt o båten behöver flyttas, avtäcks båten på båtägarens bekostnad och risk.Se Prislista för extra sjösättning/flyttningskostnad av båt.

SAMMANFATTNING AV SJÖSÄTTNINGSINSTRUKTION

 • Vårrustning och bottenmålning utförs enligt miljöregler!
 • Komplettera varvsnrlappen med bryggplats alt. ej bryggplats.
 • Båten ska förses med för-, aktertampar
  och fendrar. Förtöjningstampar ska finnas på bryggplatsen.
 • Om båtägaren ska vara med vid sjösättning – var vid båten 30 minuter före utsatt sjösättningstid.
 • Kontrollera att bordsgenomföringar mm
  inte kan läcka.
 • Märk pallningen (vaggor, stöttor, bockar) med varvsnr.
 • Täckningsmaterial och stegar får inte förvaras i vaggor.
 • Städa båtens vinteruppläggningsplats.
 • Båt kan inte ligga kvar vid sjösättningskaj efter sjösättningen.
 • Mantåg ska vara demonterat och får inte ligga på däck pga snubbelrisk.
 • Mast eller bom får inte ligga på däck.
 • Bom får inte vara monterad vid mast på

SJÖSÄTTNING AV ÖVERHOPPADE BÅTAR
Sjösättning av båtar som inte sjösätts på ordinarie tid kan
ske vissa dagar efter tidsbeställning på marinans kontor under vardagar.

TILLFÄLLIG BRYGGPLATS EFTER SJÖSÄTTNING
Båtar som inte har bryggplats på marinan kan efter sjösättning förtöja båten på anvisad tillfällig bryggplats. Om båtägaren inte är med när båten sjösätts, bogseras och förtöjs båten av marinan på en tillfällig bryggplats.

Båten kan nyttja platsen utan kostnad t o m söndag kl 14 i resp. sjösättningsvecka. Om båten behöver ligga kvar i sjön ytterligare någon vecka eller längre än sjösättningsveckan, måste detta överenskommas med marinan. Båt som behöver tillfällig bryggplats efter sin sjösättningsvecka debiteras med 50 % av ordinarie gästplatshyra t o m 1 juni. Därefter utgår ordinarie gästplatshyra.

VÅRRUSTNING AV BÅT PÅ LAND
Slipning och skrapning av båtbottnar ska göras på ett miljöanpassat sätt så att slip- och skraprester inte hamnar på marken. Detta innebär att slipmaskin med dammsugare ska användas för uppsamling av slipdamm. Vid skrapning av båtbotten kan t ex en skrapa som kopplas till en dammsugare användas. Marken måste skyddas genom att t ex en presenning läggs under båten för uppsamling av skraprester. Då slip- och skraprester betraktas som farligt avfall ska avfallet deponeras i avsedd behållare för färgrester i marinans miljöstation.

BOTTENMÅLNING
Vid bottenmålning ska endast godkänd bottenfärg användas på båten, d v s kopparbaserad färg.

Färgen bör vara hård och får inte vara av typen blödande självpolerande som kladdar ner vid lyft och bottentvätt, och dessutom förstör spolplatsernas reningsanläggning.

TÄCKNINGSMATERIEL
Täckningsmaterial buntas, märks upp tydligt med varvsnummer och transporteras före sjösättningen till av Marinan anvisad plats för sommarförvaring. Täckningsmaterial och stegar får inte förvaras i vaggan p g a utrymmesskäl och att täckningen blir garanterat skadad när vi flyttar pallning. Täckningsmaterial som inte är placerat på anvisad plats eller som inte är ordentligt uppmärkt städas bort eller eldas upp!!!

PALLNINGSMATERIEL
Pallningsmaterial, vaggor, stöttor och bockar ska vara
tydligt uppmärkt med ditt varvsnummer på flera ställen.
Efter sjösättningen transporterar vi din pallning för sommarförvaring. Vi tar dock inget förvaringsansvar för din pallning. Halvvaggor eller annan pallning som vi inte kan lyfta med lastmaskin måste demonteras så att den inte går sönder i samband med transporten. Vi ersätter inte skada på pallning som skadas p g a svagt material, dålig/svag konstruktion eller inte demonterats. Omärkt träpallning eldas upp 14 dagar efter sjösättning.

STÄDNING
Båtägaren ansvarar för att båtplatsen på land är avstädad
efter vårrustningen/sjösättningen.

VARVSKAJEN
Träkajen – servicekajen – utanför varvshuset är avsedd för
Brohäll Marins kundbåtar och kan inte användas av andra
än personal från Brohäll Marin.

PÅMASTNING
Då båten ligger vid mastkran – fäst 4 stag provisoriskt för
att undvika köbildning. Vid kö till mastkran gäller kölistan
vid resp. mastkran. Under arbetstid vardagar förbehåller vi
oss rätten att anvisa tid för lån av mastkran 1.

INFÖR HÖSTEN
Mät upp var din loggivare, propeller eller liknande
sitter så att du kan märk upp placeringen inför höstupptagningen. Detta för att du ska slippa vara en av dem som kanske får sin loggivare skadad. För att båten inte ska bli fel uppställd i höst – märk upp din vagga eller bockar med FÖR och AKTER och gärna kölens placering i vaggan med färgstreck. Glöm inte heller att
se över pallningens kondition.

SÄKERHET
Observera att det är förbjudet att gå under hängande båt.
Följ alltid truckförarens anvisningar!

HÄNSYNSTAGANDE MOT BÅTGRANNAR
Om du ska högtryckstvätta din båt – tänk på att båtarna
runt omkring lätt blir nerstänkta. Sandblästring är av
miljöskäl och båtgrannar inte tillåtet att utföra på marinan.

BÅT SOM EJ SJÖSÄTTS /KVAR PÅ LAND
För båt som står kvar på land efter vintersäsongens slut
den 1 juni, debiteras markhyra för båtplats på land motsvarande båtplatshyra för sommarsäsong.

ELUTTAGEN
P g a brandrisk är det inte tillåtet att ansluta värme-element inom uppläggningsområdet. Endast godkänd jordad elkabel får användas då arbete utförs på båten. Därefter ska elkabeln dras ur eluttagen. Marinan kommer i annat fall att dra ut elkabeln på båtägarens risk. Tänk på brandrisken!

FÄRSKVATTEN
Färskvattenuttag finns vid wc vid reningsverket, hamnkontoret, kontoret, varvshuset. I vattenposterna på uppläggningsområdet är det sjövatten.

KASSERADE PRESENNINGAR
Presenningar som ska kastas ska vara väl hopvikta och
läggs i nätcontainer vid sidan om sopcontainrarna.

MILJÖSTATION FARLIGT AVFALL
Mottagning av farligt avfall (spillolja, oljefilter, batterier,
båtfärger, penslar, lösningsmedel mm) finns endast i
miljöstationen ”mitt på plan”, Spilloljemottagning finns
även vid kaj 5 – ”västra sidan”.